ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) szabályozza a Biró-Czink Renáta egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: “Megbízott”) és a vele szerződő partner (“Megbízó”) közötti megbízási jogviszony általános szabályait (külön-külön: „Fél”, együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Megbízott webfejlesztést, webdesignt, facebook marketinget, grafikai tervezést és nyomdai előkészítést végző egyéni vállalkozó.

 • Cégnév: Biró-Czink Renáta EV
 • Adószám: 57628482-1-36
 • Székhely: 5474 Tiszasas, Fő út 73.
 • Bankszámlaszám: 11773456-00796556-00000000
 • E-mail cím: info@webtricks.hu

1. A jogviszony létrejötte és hatályba lépése

1.1 A szerződés a Felek között akkor jön létre, amikor a Megbízó bármely szolgáltatást megrendeli, az erre létrehozott webes felületen, majd a Megbízott a megrendelést visszaigazolja (e-mail útján). A visszaigazolás tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat. Az így létrejött szerződésre, mint távollévők között kötött szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik (a továbbiakban: „egyedi megbízás”).

1.2 A honlap és a szolgáltatások téves értelmezéséből eredő károkért a Megbízott felelősséget nem vállal. A Megbízott a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Megbízott felelősséget nem vállal.

1.3 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott akár azonnal, akár a későbbiekben elutasíthatja a megrendelést amennyiben az bármilyen versenyérdekbe ütközik.

1.4 Az egyedi megbízás akkor lép hatályba (csak akkor kezdi meg a Megbízott a megbízást ellátni), amikor az előleg és az esetlegesen felmerülő költségek a Megbízott bankszámlaszámán jóváírást nyernek vagy készpénzben átadásra kerülnek.

2. Szerződő felek jogai és kötelezettségei

2.1 A Megbízott kötelezettsége nem valamely gazdasági cél elérésére irányul, hanem a jelen szerződés tárgya szerint meghatározott weboldal fejlesztési, marketing, vagy grafikai szolgáltatás nyújtására.

2.2 A Megbízott köteles jelen megbízása során megfelelő gondossággal eljárni, szolgáltatásait a megállapodás szerinti határidőn belül, megfelelő módon nyújtani. A Megbízott köteles a szolgáltatások teljesítésének aktuális állásáról észszerű időközönként A Megbízó kérésére tájékoztatást adni.

2.3 A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott számára a szolgáltatások nyújtásához szükséges pontos, naprakész, teljes körű információt nyújt, beleértve a Megbízott által jelen szerződésben meghatározott feladatok magas színvonalú ellátásához indokoltan kért adatokat, információkat, egyéb segítséget.

2.4 A Megbízó a weboldal elkészítéséhez és egyéb szolgáltatások nyújtásához szükséges anyagokat, információkat elektronikus úton a Megbízott rendelkezésére bocsátja (szöveges tartalmak, képek, videók, dokumentumok).

2.5 A Megbízó által az egyedi megbízás létrejöttét és hatályba lépését követően akár szóban, akár írásban (e-mail-ben) jelzett változtatások a Megbízó teljesítési határidejét meghosszabbítják.

2.6 A Megbízott a megbízási szerződésben rögzített megbízást elfogadja, A Megbízó pedig kötelezettséget vállal a Felek jelen szerződésének 5. pontjában foglalt megbízási díj jelen szerződés feltételei szerinti maradéktalan megfizetésére.

2.7 A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott az általa elkészített és átadott összes anyagot a jövőben marketing referenciaként felhasználhatja.

3. A termékek/szolgáltatások igénybevétele, megrendelések, árak, díjfizetés, fizetési módok

3.1. A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a webtricks.hu honlapon aktuálisan található szolgáltatás. A honlapon elérhető szolgáltatások online rendelhetők meg. Minden szolgáltatásra csak azok aloldalának megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak.

3.2. A megrendelhető szolgáltatások tekintetében a honlapon az adott szolgáltatás nevére kattintva tekinthetők meg a részletes információk. A megrendelési űrlap kitöltésével lehet megrendelni a kiválasztott terméket vagy szolgáltatást. A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén figyelemfelhívás jelenik meg, és a mulasztás pótlásával válik csak lehetővé a megrendelés. A kötelezően kitöltendő mezők között szerepel a jelen ÁSZF előzetes megismerésére vonatkozó Megbízói nyilatkozat is. A megrendelés elküldése csak a jelen ÁSZF-ben foglaltak megismerése után lehetséges.

3.3. A megrendelés feltétele a megrendelési lap kitöltése valós adatok megadásával, valamint a szolgáltatás teljes árának vagy 50% előleg díj kifizetése a meghatározott fizetési határidőn belül. A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni. A Megbízott egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el.

3.4. A termékek megrendelésekor Megbízó az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

 • Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobilszám)
 • Számlázási adatok: cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám); adószám

3.5. A szolgáltatások árait, díjait a webes felületen elérhető fizetési módokon lehetséges kiegyenlíteni.

3.6. A Megbízott termékeivel kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezte után a megadott e-mail címre küldi. Az így megküldött számla megfelel az ÁFA törvényben és az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak. Az elektronikus számla tárolásáról és megőrzéséről a Megbízott köteles gondoskodni a kibocsátástól számított 8 évig.

3.7. A Megbízott papír alapú számlát csak akkor bocsát ki, ha ezt az igényét a Megbízó írásos formában előre jelzi.

4. Felek jogai és kötelezettségei

4.1 A jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásában a Megbízott részéről Biró-Czink Renáta személyesen köteles eljárni.

4.2 Ha a Megbízott jelen szerződés teljesítésének ellátása során más személyt/közreműködőt vesz igénybe, annak személyét – különösen a megbízásban foglalt szigorú titoktartási kötelezettségre tekintettel – A Megbízóval egyezteti. A Megbízott más személy igénybevétele esetén úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

5. Díjazás, fizetési feltételek

5.1 Az egyedi megbízásban meghatározott feladatok elkészítésének ellenértékeként A Megbízó minden esetben megbízási díjat fizet számla ellenében a Megbízott részére az alábbiak szerint:

5.1.1 A Megbízó az egyedi megbízás létrejöttét követően (e-mailben történő megállapodás), az erre létrehozott online felületen megfizeti a Megbízott részére a megbízási díj 50%-át előlegként vagy a teljes összeget, valamint a felmerülő költségeket;

5.1.2 a megbízási díj hátralékos 50%-át az elkészült anyag átadását és a teljesítésigazolást (akár e-mailben) követő 8 napon belül köteles a Megbízó megfizetni.

5.2 Az elkészült megbízás Megbízó részére való átadását követően a Megbízó díjmentesen maximum egyszer kérhet módosítást, ezt követő minden módosítást csak 5.000 Ft/óra összegű felár ellenében vállal a Megbízott.

5.2.1 A Megbízott a trackingtime.com szoftverét alkalmazva készíti el a kimutatást A Megbízó számára. A szoftver által készített kimutatás alapján kell a díjat megfizetni a Megbízott számára, ha többletmunka keletkezik.

5.3 A megbízási díj magában foglalja a Megbízottnak a megbízás teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségét, azonban nem tartalmazza a specifikációk megváltoztatását, bővítését, további, a feladatok részletezésében nem szereplő munkák/beállítások elvégzését.

6. Titoktartás, adatvédelem

6.1 A Felek a jogviszonyuk során tudomásukra jutott adatokat és tényeket, a másik félről birtokukba jutott mindennemű lényeges információt, ismeretet, eljárást üzleti titoknak minősítenek, arról harmadik személyek részére semmilyen információt nem adnak.

6.2 A Felek létrejött gazdasági és szakmai kapcsolat során az egymás működéséről, illetve egymástól szerzett mindennemű információt csak a szerződésszerű teljesítéshez használhatnak fel, azt harmadik fél számára csak előzetes írásbeli hozzájárulás esetén teszik megismerhetővé. Ezen kötelezettség a jogviszony megszűnése után is kötelezi a Feleket.

6.3 A Megbízó hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez és azok Megbízott általi nyilvántartásához, Megbízott pedig köteles A Megbízó adatainak védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartására.

7. Szerzői jogok

7.1 A Megbízott által készített grafikai anyagok (pl. logók) ‒ mint művészeti alkotások ‒ a Megbízott szellemi tulajdonát képezik, amelyet a szerződés teljesítésével teljeskörűen átruház a Megbízóra.

7.2 A Megbízó részére átadott anyagok harmadik fél számára való tovább értékesítése, saját jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára való felhasználása csak a Megbízott előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, külön felhasználási feltételek és díjazás mellett.

7.3 A Megbízott saját honlapján és reklámjaiban referenciaként felhasználhatja az általa A Megbízó megbízásából készített anyagokat.

8. Szerződő felek közötti kapcsolattartás

8.1 A Felek közötti elsődleges kapcsolattartás az egyedi megbízás során használt e-mail címekre történő levelezés útján történik. Más csatornákon való kapcsolattartásra a Megbízott nem vállal kötelezettséget.

8.2 A Felek által a másik fél e-mail címére küldött valamennyi értesítés a kiküldést követő napon kézbesítettnek minősül (kézbesítési vélelem) – akkor is, ha kiküldött e-mail az ún. „junk” fiókba kerül, kivéve, ha a küldő fél a levél kézbesítéséről hibajelentést kap.

8.3 Amennyiben az egyedi megbízás teljesítése keretében a kapcsolattartás célját szolgáló e-mail címek, levelezési címek, cégadatok tekintetében változás következik be, azt haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 3 munkanapon belül a megváltozott és az új adat egyidejű megjelölése mellett a másik félnek igazolható módon jelezni kell. Ennek elmulasztásából eredő felelősség és minden hátrányos jogkövetkezmény a mulasztó felet terheli.

9. Az egyedi megbízás megszűnése

9.1 Az egyedi megbízás kizárólag Felek közös megegyezésével, illetve írásbeli felmondás útján szüntethető meg.

9.2 Az egyedi megbízás Megbízói felmondása esetén köteles A Megbízó a Megbízottnak az addigi teljesítésével arányos megbízási díjat 5.000 Ft azaz ötezer forint óradíjas alapon munkadíj kimutatás ellenében megfizetni és a megbízás megszüntetésével okozott kárt megtéríteni (pl.: a megbízás ellátásához a Megbízott alkalmazottat vesz fel, vagy meghatározott beruházást végez), azzal, hogy a kártalanítás a teljes megbízási díjat nem haladhatja meg.

9.3 Egyik fél sem felel az egyedi megbízásban foglalt kötelezettség nemteljesítéséért olyan esetekben, amikor vis maior körülmény akadályozza a szerződésszerű teljesítést. Ilyen körülménynek tekintik a Felek a szerver támadást és a hackertámadást is.

10. Elállás, felmondás, felelősség

10.1. Megbízó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a megrendelés teljesítésének napjától számított 14 napon belül. Megbízó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, úgy a Megbízót a teljesítés megkezdésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

10.2. A Megbízó nem jogosult az elállási/ felmondási jog gyakorlására

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Megbízott a teljesítést a Megbízó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megbízó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Megbízott a Megbízó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megbízó ezen beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás/felmondás jogát.

10.3. A Megbízott köteles a Megbízó elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríteni a Megbízó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Megbízott elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megbízó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megbízót semmilyen többletköltség nem terheli.

10.4. A Megbízott kijelenti, hogy nem vállal felelősséget

 • olyan működési hibáért esetén, amely meggátolja a Megbízót, hogy a Megbízott honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja,
 • Megbízó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

10.5. Weboldal karbantartás szolgáltatás felmondása

Megbízó a weboldal karbantartási szerződést bármikor felmondhatja a következő módon:

írásos formában az info@webtricks.hu e-mail címre történő lemondó nyilatkozat megküldésével

Megbízó köteles, minden megkezdett hónapot a Megbízott számára megfizetni. Abban az esetben, ha hamarabb történik meg az előfizetés lemondása, akkor a Megbízott átutalásos számlát állít ki 8 napos fizetési határidővel a fennmaradó összegről.

11. Egyéb rendelkezések

11.1 A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatkezelési Tájékoztató előírásai az irányadóak.

11.2 Egyedi megbízás módosítása

Az egyedi megbízás csak a Felek közös, írásbeli (e-mail is) megegyezésével módosítható.

11.4 Alkalmazandó jog és jogvita

A Felek jogviszonyukra kizárólag a magyar jogot alkalmazzák, így a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak. A Felek a jogviszonyukból eredő vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a BKKB kizárólagos illetékességét.

11.5 Irányadó nyelv

Jelen ÁSZF magyar nyelven készült. Értelmezési- vagy jogvita esetén a magyar nyelvű szöveg irányadó.

11.6 A Megbízott bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

11.7 Megismerhetőség

Jelen ÁSZF a Megbízott honlapján (webtricks.hu/aszf) megismerhető

12. Kapcsolattartók

12.1 A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy kapcsolattartókat (a továbbiakban: „Kapcsolattartók”) jelölnek ki a jelen szerződés szerinti kölcsönös jogaik és kötelezettségeik megfelelő és hatékony teljesítésének biztosításához.

Megbízott részéről:

 • Központi email: info@webtricks.hu
  • A kommunikáció csak és kizárólag ezen az email címen folyik!

Tiszasas, 2021.08.23.

Hasonló cikkek